ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2561 (รอบ2) ข้อมูลการลงทะเบียนคนจน 61 คลิ้กที่นี่!!

ข่าวลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2561 รอบ 2 ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่พลาดในการลงทะเบียนคนจนในรอบแรกเมื่อปี 2560 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการลงทะเบียนคนจนในปี 2561 นี้นะครับ

ระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2561 เฟส 2

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เป็นต้นไป

ผู้ลงทะเบียนคนจน ปี 2560 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2561 อีกไหม ?

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนจนในปี 2560 ที่ได้รับบัตรประจำตัวไปแล้ว ในปีนี้ไม่ต้องมาลงทะเบียนอีก เพียงแต่มาอัพเดทข้อมูลเท่านั้น

สิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนคนจน 2561 (เฟส2) จะได้รับ มีอะไรบ้าง?

 1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเป็นเดือนละ 500 บาท
 2. ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 300 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561
 3. สามารถนำบัตรคนจน ไปใช้รูดซื้อสินค้า จ่ายค่าโดยสารรถสาธารณะ ลดค่าครองชีพได้เหมือนที่ผ่านมา
 4. เน้นช่วยเหลือให้พัฒนาตัวเอง มีงานทำ ฝึกอบรมความรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาคุณชีวิต และรายได้ในระยะยาว
 5. มีโครงการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ซื้อบ้าน
 6. เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับบัตรคนจนไปแล้ว โดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่
 7. จะมีเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบาย ติดตาม ให้ข้อมูล และดำเนินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2561 เฟส 2

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2560
 4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2560
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดิน

กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

จุดลงทะเบียนคนจน รอบ 2

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต
 • ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนในสถานที่อื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีประกาศในชุมชน เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เป็นต้น

โดยต้อง ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 เพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถ ลงทะเบียนคนจน ซ้ำได้หลายแห่ง

ขั้นตอนและเอกสารสำหรับการลงทะเบียนคนจน รอบ 2

 1. เตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม
 2. ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่ง
 3. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง  >> คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนคนจน 2561 (เฟส2)

ช่องทางที่ 1 : ตรวจสอบจากเว็บไซต์

http://www.epayment.go.th (เว็บไซต์ epayment)
http://www.mof.go.th และ (เว็บไซต์กระทรวงการคลัง)
http://www.fpo.go.th (เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

*โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องที่กำหนด ระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบทันทีว่าเรานั้นผ่านคุณสมบัติหรือไม่

ช่องทางที่ 2 : ตรวจสอบผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
– ธนาคารออมสิน โทร. 1115
– ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
– กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400
– เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

ช่องทางที่ 3 : ตรวจสอบโดยตรงด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

********************************

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020

Leave a Comment