ค่ายพหลโยธิน ชื่อใหม่ชื่ออะไร

Uncategorized

เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร (ค่ายพหลโยธิน และ ค่ายพิบูลสงคราม)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร โดยมีสองค่ายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อดังนี้