รัฐธรรมนูญ 2560 เนื้อหา

Social

รัฐธรรมนูญ 2560 (เนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)

หลังจากที่มีการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้ในประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์สำคัญก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 26 มีนาคม 2559 นรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีเนื้อหา 16 หมวด 279 มาตรา…