ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

Uncategorized

ที่มาของการเรียกร้อง “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ”

ในช่วงนี้คนในสังคมได้เห็นถึงการชุมนุมของพระสงฆ์ที่พุทธมณฑล ซึ่งข้อเรียกร้องหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาก็คือ ให้มีการบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลายคนอาจจะไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนี้ ทางเราจึงขอนำข้อมูลคร่าวๆ มาแนะนำครับ ที่มาของการเรียกร้อง “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ” กระแสเรียกร้องให้มีการบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2550 โดยเริ่มต้นจากชาวพุทธ ๗ องค์หลัก กล่าวคือ มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย คณะสงฆ์อณัมนิกาย คณะสงฆ์จีนนิกาย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เริ่มต้นเรียกร้อง ต่อมา กลุ่มชาวพุทธได้ขยายเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศและได้ผนึกกำลังกันเรียกร้องขึ้นมา…