250 สว

Uncategorized

รายชื่อ 250 สว. ประกาศแล้ว (14 พฤษภาคม 2562) #250สว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศจากราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วดังนี้