M-Flow เว็บไซต์

Uncategorized

M-Flow คืออะไร? รู้จักระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนแบบไม่มีไม้กั้น

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย จะเริ่มใช้ระบบ M-Flow ในบางด่าน หลายคนอาจจะสงสัยว่า M-Flow คืออะไร? ใช้งานยังไง? หรือกรณีที่ขับผ่านด่าน M-Flow จะชำระเงินค่าด่านอย่างไร? วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้ครับ