wonder ราคา

Information

ราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุด 2560 (อัพเดท 16 กันยายน 2560)

มีการปรับราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุดอีกครั้ง หลังจากมีการประกาศจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ทาง Zcooby เลยขออัพเดทราคาของบุหรี่ล่าสุด (16 กันายน 2560) ครับ โดยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 โดยซึ่งระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้ แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงวันที่…