ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) ร่วมถวายพระพรออนไลน์

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้นเป็นโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาง Zcooby ขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

559000003852201

พระราชประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 หลังจากเหตุการณ์เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป  แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติ แต่ในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีต่อมา

777777

ร่วมถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คุณสามารถร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

http://www.ourking.org/

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

1. พิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ในโครงการ 770 รูป ที่พระบรมมหาราชวัง เวลา 07.39 น. ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้บริเวณถนนหน้าพระลาน จากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำสิ่งของที่บิณฑบาต มอบให้สถานสงเคราะห์และผู้เร่ร่อนต่อไป

2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในเวลา 09.09 น. จะมีพิธีสวดถวายพระพรของผู้นำทุกศาสนา พิธีเจริญจิตภาวนาและถวายพระพรภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก โดยสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์โครงการ 770 รูป ที่เสร็จจากการรับบาตร จะร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ