เลือกตั้งอบต. 2564 วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 28 พฤศจิกายน 2564 #อบต #เลือกตั้งอบต

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. สำหรับหลายท่านที่อาจจะต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนดังนี้ครับ

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 28 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564

  • มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 30 พ.ย.2546
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 29 พ.ย.2563

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ปีนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 


ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอบต. 2564 

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ติดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ กปน.

2. วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

3 .ยื่นหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร หรือ หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน

4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

5. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร

  • รับบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (สีแดง) 
  • รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สีน้ำเงิน) 

6. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรสมาชิก อบต.โดยเลือกได้ตามจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี
  • ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกนายก อบต. ได้หมายเลขเดียว 
  • หากไม่ประสงค์เลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้ใด
  • พับบัตรเลือกตั้ง 

7. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง โดยตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง

8. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากคูหา 


เช็คผลเลือกตั้ง อบต. 2564 แบบแยกรายจังหวัด >> คลิ้กที่นี่

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.