ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร? พร้อมเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านแบบง่ายๆ

คำว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” อาจจะเป็นคำที่หลายคนได้ยินบ่อยจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลพร้อมสรุปเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้พอเข้าใจความหมายในเบื้องต้นนะครับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร?

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขอขงคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาพและเป็นธรรม ประเทศสามรรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ”

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหน?

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะครอบคลุมเวลาทั้งหมด 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2579

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ด้านมีอะไรบ้าง?

1. ความมั่นคง
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**************************

ดาวน์โหลด ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ที่มา : www.nesdb.go.th

คลิ้กที่นี่ !!

เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เราขอเสนอภาพอินโฟกราฟฟิค ที่จะทำให้เข้าใจถึงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านตามรูปด้านล่างนี้ครับ

(ที่มารูปภาพ : เพจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

 

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

 

ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 

ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.