21 กุมภาพันธ์ วันภาษาแม่นานาชาติ (International Mother Language Day)วันภาษาแม่นานาชาติ หรือ วันภาษาแม่สากล (International Mother Language Day) มีขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ ภาษาแม่ และใช้ภาษาแม่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนทุกกลุ่มชนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาแม่ที่นับเป็นมรดกทางด้านภาษาของแต่ละวัฒนธรรมโดยในปี 2561 หรือปี 2018 ธีมสำหรับวันภาษาแม่นานาชาติในปีนี้คือ “Our languages, our assets.”

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาแม่นานาชาติ

วันภาษาแม่นานาชาติ เริ่มต้นขึ้นจากในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) องค์การระหว่างประเทศ หรือ ยูเนสโก ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันภาษาแม่นานาชาติ

เนื่องจาก ยูเนสโก เล็งเห็นความสำคัญทางด้านภาษาที่มีความสำคัญในด้านการสื่อสาร รวมถึงมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อกลางในการปกป้องและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญต่อคนทุกกลุ่มชนในสังคมทั่วโลกBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.