ถ่ายทอดสดประชุมสภา 24 มิถุนายน 2563 #ประชุมสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

กระทู้ถามทั่วไป

 • กระทู้ถามที่ 166 เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา เป็นมรดกโลก
 • กระทู้ถามที่ 169 เรื่อง ปัญหาช้างป่าทำลายสวนผลไม้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 • กระทู้ถามที่ 170 เรื่อง ปัญหาความชบเชาของการค้าอัญมณี
 • กระทู้ถามที่ 171 เรื่อง ปัญหากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพติดลบ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 • รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2562
 • รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการ
  เงินกองทุนจัดรูปที่ดินผื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาริการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กย.2561
 • รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2562
  ฯลฯ

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 24 มิถุนายน 2563

เริ่มการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนจบการประชุม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.