รายชื่อ 250 สว. ประกาศแล้ว (14 พฤษภาคม 2562) #250สว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศจากราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วดังนี้

รายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภา (14 พฤษภาคม 2562)

๑. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๒. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔. นายกล้านรงค์ จันทึก
๕. นายกษิดิศ อาชวคุณ
๖. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. นายกําพล เลิศเกียรติดํารงค์
๙. นายกิตติ วะสีนนท์
๑๐. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๑. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
๑๒. นายเกียว แก้วสุทอ
๑๓. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๑๔. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
๑๕. นายคํานูณ สิทธิสมาน
๑๖. นายจเด็จ อินสว่าง
๑๗. นายจรินทร์ จักกะพาก
๑๘. พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ
๑๙. พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
๒๐. พลตํารวจโท จิตติ รอดบางยาง
๒๑. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
๒๒. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
๒๓. นางจิรดา สงฆ์ประชา
๒๔. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
๒๕. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
๒๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๒๗. นายเจน นําชัยศิริ
๒๘. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
๒๙. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๓๐. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
๓๑. นายเฉลา พวงมาลัย
๓๒. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๓๓. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๓๔. นายเฉลิมชัย เฟืองคอน
๓๕. นายเฉลียว เกาะแก้ว
๓๖. นายชยุต สืบตระกูล
๓๗. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
๓๘. นายชลิต แก้วจินดา
๓๔. พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
๔๐. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๔๑. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
๔๒. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๔๓. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
๔๔. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
๔๕. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
๔๖. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
๔๗. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ
๔๘. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๔๙. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
๕๐. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน
๕๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๕๒. นายณรงค์ รัตนานุกูล
๕๓. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
๕๔. นายณรงค์ อ่อนสอาด
๕๕. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๕๖. พลเอก ดนัย มีชูเวท
๕๗. นางดวงพร รอดพยาธิ์
๕๘. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
๕๔. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
๖๐. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๖๑. พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
๖๒. พลตํารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๖๓. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๖๔. นายตวง อันทะไชย
๖๕. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๖๖. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
๖๗. นายถวิล เปลี่ยนศรี
๖๘. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
๖๙. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
๗๐. นายทรงเดช เสมอคํา
๗๑. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
๗๒. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
๗๓. นางทัศนา ยุวานนท์
๗๔. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
๗๕. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๗๖. พลเอก ธงชัย สาระสุข
๗๗. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๗๘. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๗๙. นายธานี สุโซดายน
๘๐. นายธานี อ่อนละเอียด
๘๑. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
๘๒. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
๘๓. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
๘๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา
๘๕. พลเอก นาวิน ตําริกาญจน์
๘๖. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
๔๗. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
๘๘. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
๘๙. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
๙๐. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๙๑. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
๙๒. พลเอก บุญธรรม โอริส
๙๓. นายบุญมี สุระโคตร
๙๔. นายบุญส่ง ไข่เกษ
๙๕. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
๙๖. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
๙๗. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๙๘. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
๙๙. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
๑๐๐. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
๑๐๑. นายประมนต์ สุธีวงศ์
๑๐๒. นายประมาณ สว่างญาติ
๑๐๓. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
๑๐๔. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
๑๐๕. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
๑๐๖. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
๑๐๗. พลตํารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
๑๐๘. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
๑๐๙. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
๑๑๐. นายปัญญา งานเลิศ
๑๑๑. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
๑๑๒. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
๑๑๓. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
๑๑๔. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
๑๑๕. พลเอก โปฎก บุนนาค
๑๑๖. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
๑๑๗. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
๑๑๘. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๑๑๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
๑๒๐. นายพลเดช ปิ่นประทีป
๑๒๑. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
๑๒๒. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
๑๒๓. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
๑๒๔. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
๑๒๕. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
๑๒๖. นายพิศาล มาณวพัฒน์
๑๒๗. พลตํารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
๑๒๘. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๑๒๙. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๑๓๐. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๑๓๑. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
๑๓๒. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
๑๓๓. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
๑๓๔. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
๑๓๕. นางสาวภัทรา วรามิตร
๑๓๖. นายภาณุ อุทัยรัตน์
๑๓๗. นายมณเฑียร บุญตัน
๑๓๘. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
๑๓๙. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
๑๔๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
๑๔๑. พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
๑๔๒. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
๑๔๓. พันตํารวจเอก ยุทธกร วงเวียน
๑๔๔. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๑๔๕. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
๑๔๖. นายระวี รุ่งเรือง
๑๔๗. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๑๔๘. นายลักษณ์ วจนานวัช
๑๔๙. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
๑๕๐. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๑๕๑. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
๑๕๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
๑๕๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๑๕๔. นางวรารัตน์ อติแพทย์
๑๕๕. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๕๖. พลเอก วลิต โรจนภักดี
๑๕๗. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
๑๕๘. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๑๕๙. นายวันชัย สอนศิริ
๑๖๐. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๑๖๑. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
๑๖๒. นายวิทยา ผิวผ่อง
๑๖๓. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
๑๖๔. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๑๖๕. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
๑๖๖. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
๑๖๗. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
๑๖๘. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
๑๖๙. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
๑๗๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
๑๗๑. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
๑๗๒. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
๑๗๓. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
๑๗๔. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
๑๗๕. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
๑๗๖. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
๑๗๗. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
๑๗๘. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
๑๗๙. พลตํารวจโท ศานิตย์ มหถาวร
๑๘๐. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๘๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๘๒. นายศุภชัย สมเจริญ
๑๘๓. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
๑๘๔. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
๑๘๕. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
๑๔๖. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
๑๘๗. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๑๘๘. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๑๘๙. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
๑๙๐. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
๑๙๑. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
๑๔๒. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๕๓. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
๑๙๔. นายสมชาย เสียงหลาย
๑๙๕. นายสมชาย แสวงการ
๑๙๖. นายสมชาย หาญหิรัญ
๑๔๗. นายสมเดช นิลพันธุ์
๑๙๘. พลตํารวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
๑๙๙. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
๒ฆฆ. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
๒๐๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๒๐๒. พลตํารวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
๒๐๓. พลเอก สมหมาย เกาฎีระ
๒๐๔. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
๒๐๕. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
๒๐๖. พลเอก สสิน ทองภักดี
๒๐๗. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๒๐๘. นายสัญชัย จุลมนต์
๒๐๙. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
๒๑๐. นายสําราญ ครรชิต
๒๑๑. พลเอก สําเริง ศิวาดํารงค์
๒๑๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
๒๑๓. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
๒๑๔. นายสุชัย บุตรสาระ
๒๑๕. นายสุธี มากบุญ
๒๑๖. นางสุนี จึงวิโรจน์
๒๑๗. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
๒๑๘. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒๑๙. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒๒๐. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
๒๒๑. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๒๒๒. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
๒๒๓. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
๒๒๔. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๒๒๕. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
๒๒๖. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
๒๒๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์
๒๒๘. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
๒๒๙. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๒๓๐. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๒๓๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
๒๓๒. นายอนุมัติ อาหมัด
๒๓๓. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๒๓๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
๒๓๕. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
๒๓๖. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๒๓๗. นายอมร นิลเปรม
๒๓๘. นายออน กาจกระโทก
๒๓๙. พลเอก อักษรา เกิดผล
๒๔๐. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
๒๔๑. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
๒๔๒. พลโท อําพน ชูประทุม
๒๔๓. นายอําพล จินดาวัฒนะ
๒๔๔. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
๒๔๕. นายอุดม คชินทร
๒๔๖. นายอุดม วรัญญรัฐ
๒๔๗. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
๒๔๘. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
๒๔๙. พลเอก อัด เบื้องบน
๒๕๐. พลตรี โอสถ ภาวิไล

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.