ช้อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท เร่ิม 14-31 ธันวาคม 59 (รายละเอียด,เงื่อนไข)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ซึ่งในปีที่แล้วจะมีการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ สำหรับการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท โดยปีนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท และเพิ่มระยะเวลาจาก 1 สัปดาห์ เป็น 1 เดือน (หมายเหตุ 13 ธันวาคม 2559 ยืนยันแล้วว่า ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท และมีระยะเวลา 18 วันเท่านั้น คือตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559) ทาง Zcooby จึงขอนำเอาข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช้อปช่วยชาติ 2559 มาฝากครับ

shopping-bags-rainbow

รายละเอียด ช้อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท

  • ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559  รวม 18 วัน
  • “มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค้าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
  • คำว่า “ค่าซื้อสินค้าและบริการ” ไม่ได้นับรวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
  • ผู้ซื้อจะต้องมีหลักฐานสำหรับการลดหย่อนภาษี เป็น “ใบกำกับภาษี” ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น!

ที่มาภาพ : เดลินิวส์

เงื่อนไข ช้อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท

คุณสมบัติใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ลงวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ให้นำไปใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2559 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ช้อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

หมายเหตุ รูปด้านล่างเป็นตารางแสดงรายการสินค้าและบริการ กับการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ของมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งทาง Zcooby คาดว่า ในปีนี้ (2559) จะมีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกันครับ

njpus24ncqkx5e1d7sd2qa5o5i1uuh0ea7bvyllyb00

 

 

ในกรณีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทาง Zcooby จะมาอัพเดทให้ทราบครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.