ช้อปช่วยชาติ 2017 (11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560) พร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดที่น่าสนใจหลังจากที่มีข่าวเรื่องการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2560 เกี่ยวกับเรื่องช้อปช่วยชาติ ซึ่งตอนนี้ได้มีการยืนยันแล้วว่า ช้อปช่วยชาติ ในปี 2560 มีผลแล้ว โดยผู้ซื้อสามารถลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าหรือบริการได้ 15,000 บาท และมีระยะเวลา 23 วันคือตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ทาง Zcooby จึงขอนำเอาข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช้อปช่วยชาติ 2560 มาฝากครับรายละเอียด ช้อปช่วยชาติ 2560ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท

 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560  รวมระยะเวลา 18 วัน
 • “มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค้าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • คำว่า “ค่าซื้อสินค้าและบริการ” ไม่ได้นับรวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • ผู้ซื้อจะต้องมีหลักฐานสำหรับการลดหย่อนภาษี เป็น “ใบกำกับภาษี” ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น!

เงื่อนไข ช้อปช่วยชาติ 2560 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท

คุณสมบัติใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ลงวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ให้นำไปใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2560 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ช้อปช่วยชาติ 2560 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

-ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า

-ค่าซื้อสินค้าจากร้านค้า duty free

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ค่าศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถยนต์

-ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

-ค่าบริการทำสปา นวดหน้า

-ค่าตั๋วหนัง

-ค่าซ่อมรถ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560

-ค่าบริการเทรดหุ้น ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560

-ค่าตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศ ของสายการบินที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560โดยต้องซื้อและบินภายในช่วงเวลามาตรการเท่านั้น

สินค้าหรือบริการอะไรที่ใช้เงื่อนไข ช้อปช่วยชาติ 2560 ไม่ได้

สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าที่พักและโรงแรม ค่านำเที่ยว มัคคุเทศก์ การรับบริการจากสถานพยาบาลและซื้อบัตรของขวัญห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ การซื้อทองรูปพรรณ สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ากำเหน็จหรือค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ส่วนทองคำแท่ง ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.