เบี้ยผู้สูงอายุ 2562 ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา ได้รับเงินตอนไหน?

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 มีขั้นตอนในการลงทะเบียนอย่างไรบ้าง? ใครมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยนี้บ้าง เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับเงินตอนไหน? ทาง Zcooby หาข้อมูลมาแนะนำให้ทราบ

ใครลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้บ้าง? (ปี 2562)

 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
 • มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นับจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
  (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2502) กรณีทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือน เกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 9 มกราคม ของปีนั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะ เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548

เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2562

 • บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทน ต้องแนบสําเนาบัตร ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ) อย่างละจํานวน 1 ฉบับ

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่?

จำนวนเงินที่ผู้สูงอายุ (ที่ลงทะเบียนแล้ว) จะได้รับในแต่ละเดือนตามช่วงอายุดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับเงินตอนไหน?

หลายท่านที่ลงทะเบียนภายในปี 2562 ไปแล้ว อาจจะสงสัยว่า ตนเองจะได้รับเงินผู้สูงอายุตอนไหน?

กรณีที่ 1 ลงทะเบียนในเดือนมกราคม – กันยายน 2562

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2502 – 1 กันยายน 2503 จะได้รับเงิน เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ดังนี้ (ปีงบประมาณ 2563)

ผู้ที่เกิดระหว่าง จะได้รับเงินในเดือน
2 ตุลาคม 2502 – 1 พฤศจิกายน 2502 พฤศจิกายน 2562
2 พฤศจิกายน 2502 – 1 ธันวาคม 2502 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2502 – 1 มกราคม 2503มกราคม 2563
2 มกราคม 2503 – 1 กุมภาพันธ์ 2503กุมภาพันธ์ 2563
2 กุมภาพันธ์ 2503 – 1 มีนาคม 2503 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2503 – 1 เมษายน 2503เมษายน 2563
2 เมษายน-2503 – 1 พฤษภาคม 2503พฤษภาคม 2563
2 พฤษภาคม 2503 – 1 มิถุนายน 2503มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2503 – 1 กรกฎาคม 2503กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2503 – 1 สิงหาคม 2503สิงหาคม 2563
2 สิงหาคม 2503 – 1 กันยายน 2503กันยายน 2563

กรณีที่ 2 ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

 • จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.