ถ่ายทอดสดประชุมสภา 28 พฤษภาคม 2563 #ประชุมสภา #พรกเงินกู้

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 28 พฤษภาคม 2563 #ประชุมสภา #พรกเงินกู้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 28 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระ • เรื่องด่วน

  1. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
  2. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการ เงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
  3. พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563
  4. พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 5. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 28 พฤษภาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 20.00 น.


[Live] 09.30 น. การประชุมสภาฯ อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท (28 พ.ค. 63)


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.