7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ได้จัดไว้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ต้องการจะเลือกตั้งล่วงหน้า,นอกเขต ได้เริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาฝากครับ

7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562

  1. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน
  2. ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote
  3. ยื่นหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พาสปอร์ต) เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
  4. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร พร้อมบัตรลงคะแนนและซองจดหมาย
    ตรวจสอบซองจดหมายว่าจ่าหน้าซองถึงเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ว่าถูกต้องหรือไม่
  5. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
  6. พับบัตรลงคะแนนใส่ซองจดหมายปิดผนึกให้เรียบร้อย
  7. นำซองจดหมายที่ปิดผนึกแล้วหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง

หมายเหตุ ซองจดหมายจะถูกเปิดหลังหมดเวลาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

ที่มา เพจ สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.