คลิปถ่ายทอดสดแถลงข่าวน้องคาร์เมน โดยกอร์ดอน เลค (6 พฤษภาคม 2559)หลังจากที่ ศาลเยาวชนฯ ตัดสินให้นายกอร์ดอน เลก คู่รักชายได้สิทธิเลี้ยงดูน้อง “คาร์เมน” โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ในวันที่ 6 6 พฤษภาคม 2559 จะมีการแถลงข่าวจากนายกอร์ดอนเลคเกี่ยวกับเรื่องน้องคาร์เมน ทาง Zcooby จึงขอแนะนำลิ้งค์การชมการถ่ายทอดนะครับ

44444คลิปถ่ายทอดสดแถลงข่าวน้องคาร์เมน โดยกอร์ดอน เลค (6 พฤษภาคม 2559)

รออัพเดทคลิป…

เนื้อหาคำสั่งศาลเรื่องน้องคาร์เมน

ศาลพิจารณาคำร้อง คำคัดค้าน ประกอบการสืบพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร ด้วยวิธีการของคดีเยาวชน และคดีครอบครัว แล้วมีคำสั่งว่า ให้นายกอร์ดอนเป็นบิดาโดยชอบของเด็กและให้มีอำนาจปกครองบุตรเพียงคนเดียว โดยมีรายละเอียดในเอกสารข่าวของศาลซึ่งได้สงวนชื่อของคู่ความ ดังนี้ ศาลพิเคราะห์ว่า แล้ว เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ในบทเฉพาะกาลมาตรา 56 มีเจตนารมณ์ให้ศาลใช้ดุลพินิจมีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจาก การตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามสมควรแก่กรณีของแต่ละคดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและ ประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน ส่วนสามีหรือภริยาที่ดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องก็ไม่จำต้องเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5

คดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ร้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยการถ่ายโอนตัวอ่อนที่เกิดจาก การปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ร้องเอง กับไข่ที่ได้รับบริจาคจากหญิงอื่น เข้าสู่โพรงมดลูกของหญิงไทย ผู้คัดค้านซึ่งเป็นหญิง ผู้รับตั้งครรภ์แทน ต่อมาผู้คัดค้านให้กำเนิดเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนครั้งนี้คือเด็กหญิง หลังจากนั้นผู้ร้องรับเด็กหญิงไปอุปการะเลี้ยงดูนับแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาไต่สวนก็มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงด้วยความรักและเอาใจใส่ นอกจากนี้ ในระหว่างพิจารณาผู้คัดค้านยังแถลงไม่คัดค้านหากศาลจะมีคาสั่งให้เด็กหญิงเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง จากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมาจึงสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้เด็กหญิง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง

ปัญหาประเด็นสุดท้ายมีว่า สมควรกำหนดให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้ใช้อานาจปกครองเด็กหญิงร่วมกัน หรือสมควรกำหนดให้ฝายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว เห็นว่า ผู้ร้องรับเด็กหญิงไปอุปการะเลี้ยงดูตลอดมานับแต่แรกเกิด ปัจจุบันเด็กหญิง มีอายุ 1 ปี 3 เดือนเศษ อยู่ในวัยที่พอจะรู้ความและมีความรู้สึกผูกพันกับผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูอยู่เป็นประจำ หากเปลี่ยนผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมก่อผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของเด็กหญิง อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการไต่สวนพยานผู้ร้องก็รับฟังได้ว่า ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงด้วยความรักและเอาใจใส่ และถึงแม้ผู้ร้องเป็นคนรักร่วมเพศ แต่ความเป็นคนรักร่วมเพศมิใช่อุปสรรคที่จะทำให้ผู้ร้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงให้ได้รับความสุขและความอบอุ่นเท่ากับเด็กอื่นๆ ส่วนผู้คัดค้านมิใช่ภริยาผู้ร้องทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย อีกทั้งผู้ร้องกับผู้คัดค้านก็มีภูมิลาเนาอยู่คนละประเทศ หากศาล มีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงร่วมกันย่อมเกิดอุปสรรคในการใช้ อำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งจะไม่เป็นผลดีแก่เด็กหญิง จากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมา จึงสมควรที่ศาลจะมีคาสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง เพียงผู้เดียวทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กหญิง

       จึงมีคำสั่งว่า เด็กหญิงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ร้อง และให้ชายผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงเพียงผู้เดียว

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.