ชาญชัย แสวงศักดิ์ คือใคร? ประวัติของประธานศาลปกครองสูงสุดคนล่าสุด

ชาญชัย แสวงศักดิ์ คือใคร? ประวัติของประธานศาลปกครองสูงสุดคนล่าสุด

ชาญชัย แสวงศักดิ์ คือใคร?

ชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด (มีผลตั้งแต่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนนี้


ประวัติของ ชาญชัย แสวงศักดิ์

ชื่อจริง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

วันเกิด : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 

อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง : ประธานศาลปกครองสูงสุด

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประชาคมยุโรป), มหาวิทยาลัย Aix – Marseille 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. ๒๕๑๘ – ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (D.E.A. en Droit public interne),
 • มหาวิทยาลัย Aix – Marseille Ill, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2519 – ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายทะเลและการขนส่งระหว่างประเทศ (D.E.S.S. en Droit maritime et des transports), มหาวิทยาลัย Aix – Marseille ||, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2520
 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne), มหาวิทยาลัย Aix – Marseille Il, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2521
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพิจารณาคดีปกครอง, International Institute of Public Administration, สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2531
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทํางานของรัฐบาลและรัฐสภา, International Institute of Public Administration, สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2536
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2554
 • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกํากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2563

ตำแหน่งทางราชการของ ชาญชัย แสวงศักดิ์

 • รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2547 – 30 กันยายน 2553
 • กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นิติกร ๑๐ ซช.) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2539 -3 ธันวาคม 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10 บส.) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2541 – 10 ตุลาคม 2542
 • เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง (นักบริหารงานศาลปกครอง 11 บส.) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2542 – 23 สิงหาคม 2557

ด้านตําแหน่งทางวิชาการ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2555
 • มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • Chevalier dans (Ordre national du Merite, 8 กรกฎาคม 2556 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.