ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ คือใคร?

ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563


ประวัติการดำรงตำแหน่งและผลงาน

พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

พ.ศ. 2556 เป็นผู้เขียนหนังสือ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เป็นอาจารย์สอนวิชา กฎหมายล้มละลาย คณะนิติศาสตร์ ภาควิชากฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย 41342 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.