พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย คือใคร? (พร้อมประวัติและผลงาน)

ชื่อของ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ถูกพูดถึงอย่างมากในวันนี้ จากข่าวที่มีคำสั่งสำนักพระราชวัง ลงโทษไล่ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ หลายคนอาจจะสงสัยว่า บุคคลท่านนี้คือใคร? ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลของบุคคลท่านนี้มาฝากครับ

คำสั่งสำนักพระราชวังที่ 183/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ

ด้วย พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองเป็นอันตรายต่อความมั่นคง ไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย พฤติกรรมดังกล่าว จึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง สมควรรับโทษไล่ออกจากราชการ

สำนักพระราชวังพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของ พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย เป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ มาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552 ลงโทษไล่ พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย ออก จากราชการ

อนึ่งการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงของสำนักพระราชวังใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย คือใคร?

พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย เป็นอดีตข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และเคยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลงานด้านนครบาล

ก่อนที่จะถูกไล่ออกจากราชการ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ได้ถูกทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งดำเนินคดีรุกป่า ลงวันที่ 6 ก.พ. 2560

ประวัติ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย

ชื่อจริง  พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย

ฉายาที่เป็นที่รู้จัก : “บิ๊กจุ๋ม”

อายุ 66 ปี

การศึกษา

 • จบระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่ 82,
 • จบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่น 34 ,
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่ 26 (รุ่นเดียวกับนาย ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย และ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ กรรมการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
 • ศึกษาเพิ่มเติม สาขาพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • จบหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15
 • จบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212

ครอบครัว : สมรสกับนางภัณณกร มั่นหมาย ด้านสังคม ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 • เริ่มต้นชีวิตราชการจากการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่อำเภออรัญประเทศ ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่พื้นที่นครบาล ในตำแหน่ง สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ (สวป.สน.บางซื่อ)
 • จากนั้นย้ายไปอยู่กองปราบปราม จนเป็นรองผู้บัญชาการกองปราบ (ผบก.ป.)
 • หลังจากได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.) แล้ว เลื่อนจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่ 1 (ผช.ผบช.ภ.1)
 • ได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจโท (พล.ต.ท.) แล้วเลื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่ 3 (ผบช.ภ.3)
 • ก่อนที่จะย้ายมาดูแลงานด้านการข่าวและปราบปราม ด้วยการเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และได้ใกล้ชิดกับการเมืองมากขึ้น ด้วยการเป็นรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คนที่ 12 (มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 • เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร 11) , ที่ปรึกษา (สบ 10) (ทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคง) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • และเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ในปี พ.ศ. 2552 พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ถูกจับตาว่าอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต่อจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ โดยมีชื่อถูกเสนอเคียงคู่มากับ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ แต่สุดท้ายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เลือกที่จะเสนอชื่อ พล.ต.อ.ปทีป แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ นายอภิสิทธ์จึงแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีปเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยาวนานกระทั่งเกษียณอายุราชการ พร้อมกับ พล.ต.อ.จุมพล ในปี พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2554 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 • วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลตำรวจเอกจุมพลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ

ผลงานของ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย

ผลงานที่สำคัญ ๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวที่เคยผ่านมาแล้ว เช่น

 • คดีเพชรซาอุ
 • คดีฆ่า 2 แม่ลูกครอบครัวศรีธนะขันธ์
 • คดีสังหารนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.