รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557 (เนื้อหา+ดาวน์โหลด)

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เวลา 20.00 น. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 48 มาตรา ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอเนื้อหาและไฟล์ให้ดาวน์โหลดสำหรับรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้นะครับ

รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557 มีมาตราสำคัญ ที่น่าสนใจดังนี้

  • มาตรา6 ให้มีสภานิติบัญญตัแห่งชาติจำนวนไม่เกิน 220 คน
  • มาตรา19 (4) นายกรัฐมนตรีไม่เป็นหรือเคยเป้นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  • มาตรา28 ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 250 คน
  • มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 36 คน
  • มาตรา44 ให้หัวหน้าคสช. มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งเป็นที่สุด
  • มาตรา 48 การกระทำทั้งหลายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ถือว่ามีความผิด

เนื้อหา รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557

 

ดาวน์โหลด รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557

หากคุณต้องการดาวน์โหลด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทั้งฉบับ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ (ไฟล์นามสกุล PDF)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.