กรอ. คืออะไร? กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงข่าวเศรษฐกิจที่มีการพูดถึง “กรอ.” หลายคนอาจจะสงสัยว่า กรอ คืออะไร? วันนี้ทาง Zcooby ขอตอบข้อสงสัยนี้กันนะครับ

logonew

กรอ. ย่อมาจากอะไร? ทำหน้าอะไร?

กรอ. ย่อมาจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ดูแลโรงงานต่างๆที่เป็นของรัฐ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงงานเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนรักษาระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานต่างๆผลิตจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็นแก่ประเทศชาติในยามสงคราม

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ
  2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
  3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรม

ทำงานด้วยความมุ่งมั่น สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สอดคล้องความเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

หวังว่า คุณจะได้รู้จัก กรอ มากขึ้นนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.