ความแตกต่างของ กฎอัยการศึก,พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ. ความมั่นคง

เนื่องจากวันนี้ (20 พฤษภาคม 2557) มีการประกาศการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความสงบสุข ป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม หลายคนเลยอาจจะสงสัยหรือสับสนว่า ระหว่าง กฎอัยการศึก,พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ. ความมั่นคง แตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับ

พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก คืออะไร?

พ.ร.บ. เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ์ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน

พระราชกำหนด ฉุกเฉิน คืออะไร?

สถานการณ์ฉุกเฉิน คือ สถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐ หรืออันอาจทำให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม ซึ่งฝ่ายบริหารรัฐมีอำนาจประกาศว่าพื้นที่ใดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่าโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ ซึ่งให้อำนาจพิเศษในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และมักเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ไม่เบ็ดเสร็จเท่ากฎอัยการศึกหรือกฎหมายที่ใช้ในสภาวะสงคราม

พระราชบัญญัติ ความมั่นคง คืออะไร?

เหตุผลหลักในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว คือ ต้องการป้องกันและปราบปรามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อาทิ การชุมนุมที่มีแนวโน้มยกระดับความรุนแรงมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องนี้ โดยการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ จะกำหนดพื้นที่ที่ประกาศใช้ และระยะเวลาที่ใช้เอาไว้ พร้อมกับกำหนดข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

*********************************

ความแตกต่างของ กฎอัยการศึก,พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ. ความมั่นคง

หากจะให้เห็นภาพของความแตกต่างง่ายๆ ของ กฎอัยการศึก,พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ. ความมั่นคง ให้เข้าใจง่าย Zcooby ขอใช้ภาพนี้เป็นข้อมูลให้คุณผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ

เหตุที่ประกาศ (สาเหตุในการประกาศใช้)

 • กฎอัยการศึก – เมื่อเกิดเหตุสงครามหรือจลาจล
 • พ.ร.ก. ฉุกเฉิน – เมื่อเกิดภาวะคับขัน มีการใช้กำลังหรือประทุษร้ายรุนแรง
 • พ.ร.บ. ความมั่นคง – เมื่อเกิดปรากฎเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง

 

เจ้าหน้าที่ (ใครเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก)

 • กฎอัยการศึก – ทหารมีอำนาจเหนือพลเรือน
 • พ.ร.ก. ฉุกเฉิน – เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก (เว้นแต่ในปี 2553 ทหารเป็นกำลังหลัก)
 • พ.ร.บ. ความมั่นคง – เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก

 

ความผิดของเจ้าหน้าที่ (สามารถฟ้องร้องได้หรือไม่?)

 • กฎอัยการศึก – ยกเว้นความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย
 • พ.ร.ก. ฉุกเฉิน – ไม่สามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้
 • พ.ร.บ. ความมั่นคง – สามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้

 

การชุมนุม (สามารถทำได้หรือไม่?)

 • กฎอัยการศึก – ไม่สามารถทำการชุมนุมได้
 • พ.ร.ก. ฉุกเฉิน – ไม่สามารถทำการชุมนุมได้
 • พ.ร.บ. ความมั่นคง – ชุมนุมได้

หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.