ข้อสอบใบขับขี่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบผ่านแล้ว เริ่ม 1 มิถุนายน 2557

สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำการสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีข่าวอัพเดทจจะแจ้งให้ทราบครับว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบภาคทฤษฎีแล้วครับ

เนื่องจากในปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกได้มองเห็นว่า จากสถิติอุบัติเหตุในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่มาก สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากผู้ขับขี่ขาดวินัยและสำนึกที่ดี รวมทั้งความระมัดระวังในการใช้รถบนท้องถนน อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในการขับรถอย่างปลอดภัย ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบภาคทฤษฎีและวิธีการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบนั้นมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการขับขี่บนท้องถนนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย จึงได้มีการปรับเกณฑ์การสอบภาคปฎิบัติดังนี้

จากเดิม ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ และผู้ที่จะสอบผ่านภาคทฤษฎีต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 (ต้องตอบถูกมากกว่า 23 ข้อขึ้นไป)

เปลี่ยนใหม่เป็น ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ และผู้ที่จะสอบผ่านภาคทฤษฎีต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 (ต้องตอบถูกมากกว่า 45 ข้อขึ้นไป)

โดยทางกรมการขนส่งทางบก จะมีการเผยแพร่ข้อสอบจำนวน 1,000 ข้อที่นำมาใช้หมุนเวียนในการออกข้อสอบโดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th เพื่อให้ผู้สอบและประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาก่อนทำการสอบใบขับขี่ได้ครับ

และเพื่อให้ผู้เข้าสอบใบขับขี้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ทางกรมการขนส่งทางบนจะให้มีการอบรมและสอบภาคทฤษฎีในสถานบันการศึกษา(ที่มีความพร้อม) ในการดำเนินการอบรมและสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีแทนกรมการขนส่งทางบกอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

โดยแนวทางการอบรมและทดสอบแบบเข้มข้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปครับ

ไว้ Zcooby จะนำข้อสอบทั้ง 1,000 ข้อที่ใช้หมุนเวียนมาเผยแพร่อีกทางหนึ่งนะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.