นายกสั่งรื้อ”กรมการบินพลเรือน” เหตุไทยโดยลดอันดับเป็น Category 2 ห้ามบินเข้าสหรัฐฯ

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศจะทำการรื้อโครงสร้างของ “กรมการบินพลเรือน” เนื่องจากไทยถูกทาง FAA ลดมาตรฐานจาก Category 1 เป็น Category 2 ซึ่งมีผลถึงขั้นถูกห้ามบินเข้าสหรัฐอเมริกา หลายคนอาจจะอยากทราบถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป ทาง Zcooby จึงหาข้อมูลเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับ

13

สาเหตุที่ทาง FAA ลดอันดับไทยจาก Category 1 เป็น Category 2

องค์กรการบินพลเรือนของสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration: FAA) ได้เดินทางเข้ามาประเมินคุณภาพมาตรฐานการบินของไทยเมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจสอบออกมาคล้ายกับผลการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่พบว่าไทยมีปัญหาดังนี้

 • บุคลากรไม่เพียงพอ และมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเครื่องบิน
 • แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดรายการปฏิบัติในบางเรื่อง เช่น ขาดความทันสมัย ไม่มีความครบถ้วน
 • การตรวจติดตามผลไม่ครบถ้วน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ

โดยทาง FAA ได้ทำการประเมินโดยยึดตามคู่มือตรวจสอบของ ICAO ใน 3 ภาคผนวก ได้แก่

 • ภาคผนวกที่ 1 ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (personnel Licensing)
 • ภาคผนวกที่ 6 การปฏิบัติการบินของอากาศยาน (Operation of Aircraft)
 • ภาคผนวกที่ 8 ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft)

การประเมินภายใต้ภาคผนวกทั้ง 3 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ ซึ่ง FAA พบประเด็นต้องแก้ไขใน 3 กลุ่ม คือ

 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินมีไม่เพียงพอ และคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบไม่ครบจำนวนแบบอากาศยานที่ประเทศไทยใช้อยู่และมีการจดทะเบียนไว้
 2. แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (Technical Guidance) ยังขาดรายการปฏิบัติบางเรื่อง ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่ครบถ้วน และ
 3. การตรวจติดตาม (Surveillance) ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นผลจากที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ทาง FAA ได้ให้เวลาไทยในการปรับปรุงแก้ไข 65 วันนับจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนด ทาง FAA ได้ประกาศให้ประเทศไทยถูกลดอันดับจาก Category 1 เป็น Category 2

FAA

ผลกระทบของการถูกลดอันดับเป็น Category 2

ทางเว็บไซต์ของ FAA ได้มีการระบุชัดเจนว่าหากประเทศใดถูกจัดอันดับอยู่ใน Category 2 จะมีผลดังนี้ครับ

 1. สายการบินของประเทศนั้นจะไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินเข้าสหรัฐฯ ได้จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องสำเร็จ
 2. ระหว่างนั้นสหรัฐฯ ไม่สนับสนุนข้อตกลงทำการบินร่วม (code-share) กับประเทศที่ถูกจัดอยู่ใน Category 2
 3. เผชิญการตรวจสอบ ณ ลานจอด (Ramp Inspection) ที่เข้มงวดขึ้น เมื่อเครื่องบินนั้นถึงสหรัฐฯ
 4. หนักสุดอาจถึงขั้นห้ามบินเข้าประเทศ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.