วันพ่อแห่งชาติ 2558 (ความเป็นมา,กิจกรรมที่น่าสนใจในวันพ่อแห่งชาติ)

วันพ่อแห่งชาติ นั้นจะตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งคนไทยส่วนมากจะรู้จักว่าเป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และวันนี้ยังถือว่าเป็น วันชาติ อีกด้วย ทาง Zcooby จึงขอนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ วันพ่อแห่งชาติ มาฝากกันนะครับ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติความเป็นมา

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นจาก คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา

โดยหลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากมีความเห็นว่า พ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งผู้เป็นลูกควรจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมก็ควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

จึงได้ถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล

วันพ่อแห่งชาติ (วัตถุประสงค์)

 • เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเสมือนพ่อแห่งแผ่นดิน
 • เพื่อเป็นเทิดทูนพระคุณของพ่อ ในฐานะผู้นำครอบครัว และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
 • เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
 • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ ได้มีโอกาสสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อลูกและสังคม

วันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรม)

 • มีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 • มีการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาล
 • มีการประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
 • จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศล
 • ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล
 • ระลึกถึงพระคุณของพ่อ
 • จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งเสริมการศึกษาของบุตร ธิดา นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด งดเว้นอบายมุขทุกชนิด อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

อย่าลืมที่จะแสดงความรักต่อพ่อในวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.