พระนามเต็มรัชกาลที่ 10 หลังพระราชพิธีพระบรมราชภิเษก

พระนามเต็มของรัชกาลที่ 10 ที่จะเริ่มใช้หลังจากพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จะใช้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.