ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ คือใคร? (ประวัติ,ผลงาน)

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ คือใคร มีประวัติและผลงานใดที่น่าสนใจ ทาง Zcooby จึงอยากจะขอนำข้อมูลที่นาสนใจของท่านมานำเสนอกันนะครับ

ดร กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประวัติของ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2501 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
  • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาโทใบที่สองด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
  • ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

ประวัติด้านการทำงาน

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง อธิบดีกรมคุมประพฤติ รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเป็นกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ

กระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ เนื่องจากดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ครบวาระ 4 ปี และต่ออายุมาแล้ว 2 ครั้ง ตามระเบียบของทางราชการ

นอกจากนั้นแล้ว ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันวิชาชีพ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.