พ่อจอห์นวิญญู คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ รศ. ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

พ่อจอห์นวิญญู คือใคร?

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสมาชิกภาคีราชบัณฑิต เป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมาย เช่น เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก,ความสุขของพ่อ (พี.วาทิน),ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ, อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ, วาท(โก)วิท และเป็นคอลัมน์นิสต์มติชน,ต่วยตูน

ภาพจาก Momentum

และเป็นคุณพ่อของ จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรและดีเจชื่อดัง ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา

ประวัติและผลงานของ พ่อจอห์นวิญญู

ชื่อจริง : รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

Facebook : https://www.facebook.com/pg/kovitwongsurawat/

เกิด : 27 สิงหาคม พศ.2491

อายุ : 70 ปี

อาชีพ : อาจารย์อาวุโสของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นักเขียน และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน 

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทจาก University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขานิติศาสตร์
 • ระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ครอบครัว : สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แจนนิส เอ็ม. วงศ์สุรวัฒน์ มีบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 2 คน หนึ่งในนั้นคือ จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรและดีเจชื่อดัง ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา

ผลงานที่ผ่านมาของ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

 • ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้ทรงคุณวิฒิและอาจารย์พิเศษของสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นต้น

ผลงานด้านวิชาการ

 • ตำราหลักรัฐศาสตร์
 • การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ
 • ภูมิรัฐศาสตร์มิติใหม่
 • การเมืองการปกครองรัสเซีย
 • การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา: แนวพินิจทางประวัติศาสตร์
 • รัฐธรรมนูญการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา
 • นักวิสาหกิจอเมริกัน: ประวัติศาสตร์ธุรกิจสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติศาสตร์คืออะไร?: ปัจจุบันไม่มี ,นอกจากอดีตและอนาคต

ผลงานด้านหนังสือ

 • เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก
 • ความสุขของพ่อ (พี.วาทิน)
 • ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ
 • วาท(โก)วิท
 • นักเรียนอาชีพ
 • ทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องสักที
 • คู่มือการปฏิวัติ
 • บี้โลก
 • สาระที่ (ไก่) ขัน
 • อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ

ผลงานวิจัย

 • การจัดระเบียบสังคมไทยในสมัยอยุธยา 1893-2310
 • การศึกษาเปรียบเทียบบริบทของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 18 และมาตราที่ 27 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
 • ทาส: วาระซ้อนเร้นในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
 • คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม: โทษประหารชีวิต

บทความ – ทั้งที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ เช่น วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,วารสารประวัติศาสตร์ ,วารสารสถาบันพระปกเกล้า สารานุกรม เช่น สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล: สหรัฐอเมริกา เล่ม 1 อักษร A-B ,เล่ม 2 อักษร C-D ,เล่ม 3 อักษร E-G ,สารานุกรมประวัติศาสตร์สมัยใหม่: ยุโรป เล่ม 1 อักษร A-B ,สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 20 หนังสือพิมพ์ เช่น ประชาธิปไตย ,ประชาชาติธุรกิจ ,มติชน ,ไทยรัฐ ตลอดจนพ๊อกเกตบุ๊ค ได้แก่ ต่วย’ตูน รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 บทความ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.