คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

หลังจากที่มีข่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สั่ง “คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร” เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาล “จริย์วัฒน์ สันตะบุตร” หลายคนอาจจะสงสัยว่า ท่านคือใคร วันนี้ Zcooby ขอนำประวัติและผลงานของท่านมาแนะนำครับ

1851

คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร คือใคร?

คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร เป็นบุคคลที่ทำงานด้านสังคมมากมาย เคยได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านกฎหมาย) ประจำปี พ.ศ. 2545 ท่านได้ริเริ่มและมีบทบาทในการร่วมยกร่างและแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว แรงงานหญิงและเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหญิงและเด็ก

ประวัติของ คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2465 ปัจจุบันอายุ 94 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานของคุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

ท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมโดยใช้ความรู้ด้านกฎหมายมานานกว่า 40 ปี

  • เคยดำรงตำแหน่งผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • เคยดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิสรางสรรคเด็ก
  • เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
  • อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
  • อดีตประธานคณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  • เป็นผู้มีส่วนผลักดัน บ้านกาญจนาภิเษก ที่มีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.