ยืมใช้คงรูป คืออะไร? ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ #ยืมใช้คงรูปยืมใช้คงรูป คืออะไร? ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ #ยืมใช้คงรูปยืมใช้คงรูป คืออะไร?

ยืมใช้คงรูป (loan for use หรือ commodate) เป็นสัญญายืมประเภทหนึ่ง ที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียก “ผู้ให้ยืม” (lender) ให้บุคคลอีกฝ่าย เรียก “ผู้ยืม” (borrower) ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว

ยืมใช้คงรูปเป็นหนึ่งในสองประเภทของสัญญายืม คู่กับ “ยืมใช้สิ้นเปลือง” (loan for consumption)


ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ยืมใช้คงรูป

ในประเทศไทย มีข้อกฎหมายที่ได้อธิบายและเกี่ยวข้องกับการยืมใช้คงรูปดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ลักษณะ 9, หมวด 1 ยืมใช้คงรูป

มาตรา 640 อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว

มาตรา 641 การให้ยืมใช้คงรูปนั้น ท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม”Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.