วันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559 (ความหมาย,ความสำคัญ)

ในปี 2559 นี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันนี้ Zcooby ขอนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวันมาฆบูชานี้มาฝากนะครับ

วันมาฆบูชาคือวันอะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ปี 2559 ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์) เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์สำคัญสี่อย่างก็คือ

  1. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
  2. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
  3. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6
  4. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ

การประจวบกันของเหตุการณ์ทั้ง 4 ประการนี้ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ก่อนเข้าพรรษาที่ 2 (หลังจากตรัสรู้ 9 เดือน)

โอวาทปาติโมกข์ คืออะไร?

โอวาทปาติโมกข์ คือ โอวาทหรือคำแนะนำสั่งสอนที่ไม่มีการปรับโทษ ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา อธิบายความหมายของสมณะและบรรพชิต หน้าที่ที่จะพึงทำและวิธีการดำเนินชีวิตของสมณะและบรรพชิต ดังเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความยากลำบากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าวจึงตรัสสอนพระสาวกให้มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างไม่ลดละ ความอดทน อดกลั้นที่พรั่งพร้อมด้วยความเพียรเช่นนี้เองที่ถือว่าเป็นตบะหรือเครื่องเผาผลาญกิเลสที่ยอดเยี่ยม

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

  • กทม.ร่วมกับหลายหน่วยงานขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวงกิจกรรมในส่วนกลาง ภายใต้ชื่องาน “พุทธอุทยานเวฬุวัน เพ็ญเดือนมาฆะ” จำลองสถานที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา และกิจกรรมเพิ่มความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟูวิถีพุทธ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน การประกวดแข่งขันสวดมนต์ และแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
  • กิจกรรม “ล่องเรือเจ้าพระยา สายนทีแห่งศรัทธา อิ่มบุญสุขใจ” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมไปไหว้พระเก้าวัด ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 2559 โดยกรมศาสนาฯ จะจัดเรืออำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.