เมทินี ชโลธร คือใคร? พร้อมประวัติของประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย

เมทินี ชโลธร คือใคร? พร้อมประวัติของประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย

เมทินี ชโลธร คือใคร?

เมทินี ชโลธร ถือได้ว่าเป็น ประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย จากประกาศราชกิจจานุกเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ถือเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46


ประวัติ เมทินี ชโลธร

ชื่อจริง : เมทินี ชโลธร

การศึกษา

 • จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งที่ผ่านมา

 • รองประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ โดยรับผิดชอบดูแลคดีภาษี คดีแรงงาน คดีเยาวชน คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีล้มลาย
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)
 • กรรมการตุลาการ (ก.ต.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์
 • ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์
 • ผูู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณภาค 4
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
 • ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.