กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่และขอบเขตอะไรบ้าง (มาแทน กระทรวงไอซีที)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของการประกาศ ยกเลิก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที และให้จัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาแทน หลายคนอาจจะสงสัยว่า จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีหน้าที่หรือขอบเขตอย่างไรบ้าง

อำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฏหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา
 4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ เพียงแค่ 4 ส่วนคือ สำนักงานรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

 • ส่วนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า 
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

 • จะมีสำนักงานใหม่ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาภายใต้โครงสร้างกระทรวงใหม่นี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหน้าที่รองรับนโยบายการทำงานจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 • จะมีสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นหน่วยงานรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในรูปแบบให้ความรู้ หาบุคลากร ตลอดจนเงินทุนในการส่งเสริมเพื่อให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จ
 • มีการจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานของสำนักใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น กองนโยบายและแผน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ต้องย้ายไปขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่เตือนภัยในระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
 3. การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
 4. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ภายใต้ 4 เป้าหมายหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี จนถึงระยะ 20 ปี 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.