มิว (Μμ) คืออะไร? รู้จักลำดับของอักษรกรีกที่นำมาใช้ตั้งชื่อสายพันธุ์ไวรัสโควิด #โควิด #มิว

หลังจากที่ทางองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาประกาศถึงการเฝ้าระวังไวรัสโควิดสายพันธ์ุใหม่ที่ใช้ชื่อว่า สายพันธุ์มิว หรือ B.1.621 กำลังได้รับการจับตามอง ทำให้หลายคนสงสัยว่า คำว่า มิว มาจากคำว่าอะไร มีความหมายและที่มาอย่างไร? ทาง Zcooby หาคำตอบมาให้ครับ

มิว (Μμ) คืออะไร?

Μμ (อ่านออกเสียงว่า มิว หรือ มู) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 12 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 40 ปัจจุบัน ส่วนมากมิวถูกใช้แทนค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทานในวิชาฟิสิกส์

ซึ่ง ณ ตอนนี้ (1 กันยายน 2564) ทางองค์การอนามัยได้ออกมาประกาศถึงการจับตาไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ 5 ตัว ได้แก่ อีตา ไอโอตา แคปปา แลมดา และ มิว (ซึ่งเป็นตัวอักษรกรีกทั้งสิ้น)


อักษรกรีก มีตัวอะไรบ้าง?

โดยลำดับตัวอักษรกรีกมีทั้งหมด 24 ตัว เรียงลำดับดังนี้

 • Αα แอลฟา
 • Ββ บีตา
 • Γγ แกมมา
 • Δδ เดลตา
 • Εε เอปไซลอน
 • Ζζ ซีตา
 • Ηη อีตา
 • Θθ ทีตา
 • Ι ι ℩ ไอโอตา
 • Κκ แคปปา
 • Λλ แลมดา
 • Μμ มิว
 • Νν นิว
 • Ξξ ไซ
 • Οο โอไมครอน
 • Ππ พาย
 • Ρρ โร
 • Σσς ซิกมา
 • Ττ เทา
 • Υυ อิปไซลอน
 • Φφ ฟาย
 • Χχ ไค
 • Ψψ พไซ
 • Ωω โอเมกา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.