นาโนไฟแนนซ์ คืออะไร (เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ)

ตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินถึงเรื่องสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร? วงเงินเท่าไหร่ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร จะติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ที่ไหนบ้าง Zcooby ขอเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับ

นาโนไฟแนนซ์

นาโนไฟแนนซ์ คืออะไร?

นาโนไฟแนนซ์ เป็นโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่สนใจ โดยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือเอกสารทางการเงิน โดยมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย+ค่าปรับ+ค่าดำเนินการ ไม่เกิน 36% ต่อปี เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนที่มีอาชีพที่ไม่มีเอกสารทางการเงินยืนยันหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ

ตัวอย่างการคำนวนภาระดอกเบี้ยของนาโนไฟแนนซ์เทียบกับการกู้นอกระบบ

หากคำนวณภาระดอกเบี้ยนาโนไฟแนนซ์ เทียบกับหนี้นอกระบบ จะพบว่าภาระดอกเบี้ยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ถูกกว่ากันกว่า 2 เท่า ยกตัวอย่าง หากกู้เต็มวงเงิน 100,000 บาท เท่ากัน

 • ภาระดอกเบี้ยของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะอยู่ที่ 36,000 บาทต่อปี
 • ส่วนหนี้นอกระบบอยู่ที่ 120,000 บาทต่อปี

ถ้าผ่อน 3 ปี ในส่วนของภาระดอกเบี้ย

 • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะอยู่ที่ 108,000 บาท
 • หนี้นอกระบบจะสูงถึง 360,000 บาท

มารู้จักนาโนไฟแนนซ์ให้มากขึ้น

นาโนไฟแนนซ มีชื่ออยางเปนทางการวา “สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ”

เปนสินเชื่อที่ภาครัฐตองการใหการสนับสนุนเนื่องจากเห็นปญหาของประชาชนรายยอยที่ตองการใชเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แตไมสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไดเพราะไมมีเอกสารหลักฐานที่ใชแสดงแหลงที่มาของรายไดและไมมีทรัพยสินที่จะนํามาเปนหลักประกันในการกูยืมเงิน

ทําใหประชาชนกลุมนี้อาจตองไปกูเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก จนมีภาระหนี้เกินตัวและอาจถูกติดตามทวงถามหนี้ดวยพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจนเกิดเปนอันตรายได

ดังนั้นสินเชื่อนาโนไฟแนนซจึงเปนสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคที่ชวยใหประชาชนรายยอยมีเงินทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดและจะชวยลดปญหาอันอาจเกิดจากการกอหนี้นอกระบบไดซึ่งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตอไป ดวยเหตุผลดังกลาวสินเชื่อนาโนไฟแนนซจึงถูกกําหนดใหเปนสินเชื่อที่ใหแกบุคคลธรรมดาเพื่อนําเงินไปใชในการประกอบอาชีพโดยไมตองมีหลักประกัน

เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซจะมีความยืดหยุนสอดคลองกับลักษณะของกลุมผูกูคือ ผูกูอาจจะยังไมมีเอกสารแสดงรายไดที่แนนอนและไมมีทรัพยสินที่จะมาเปนหลักประกันการกูยืมได

อยางไรก็ดีเพื่อไมใหประชาชนมีภาระหนี้มากเกินไป จึงไดจํากัดวงเงินกูสูงสุดตอรายไวไมเกิน 100,000 บาท

และกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรวมคาธรรมเนียม คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ (อัตราดอกเบี้ยฯ) ไวไมเกินรอยละ 36 ตอปดังนั้น ผูประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซจะไมสามารถเรียกเก็บคาใชจายอื่น ๆ เชน คาติดตามทวงถามหนี้จากผูกูเพิ่มเติมจากอัตราดังกลาวไดอีก ทั้งนี้จะเห็นไดวาดอกเบี้ยที่ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บไดนั้น

แมอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะต่ํากวาสินเชื่อนอกระบบแตก็ยังคงสูงกวาสินเชื่อในระบบประเภทอื่น เนื่องจากผูกูยังไมมีหลักฐานแสดงรายไดที่แนนอน หรือผูกูอาจไมเคยมีขอมูลที่สามารถแสดงประวัติในการชําระหนี้ไดจึงมีความเสี่ยงดานเครดิตสูง
กวาสินเชื่อประเภทอื่น

ทั้งนี้หลักเกณฑในการประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซไมไดกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกูรายไดขั้นต่ําของผูกูเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการขอสินเชื่อระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อ หรือจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละงวดโดยใหเปนไปตามนโยบายของผูประกอบธุรกิจที่จะกําหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไดเองตามความเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูแตละรายกลาวคือผูกูจะไดรับสินเชื่อ

เมื่อผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลววาผูกูมีความสามารถในการชําระหนี้อยางไรก็ดีเพื่อเปนการสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซมีการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสมีการใหบริการอยางเปนธรรมและคํานึงถึงผูบริโภค จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในเรื่องตางๆเชน

 • การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บ
 • การจัดทําตารางแสดงการชําระหนี้ใหแกผูกูการจัดสงใบแจงหนี้
 • การกําหนดชวงเวลาที่จะสามารถติดตอผูกูได
 • การดําเนินการในกรณีที่มีขอรองเรียน

ข้อดีของนาโนไฟแนนซ์

จะเห็นไดวาการใหสินเชื่อนาโนไฟแนนซมีลักษณะที่ยืดหยุนกวาสินเชื่อประเภทอื่น เพื่อสนับสนุนใหประชาชนรายยอยสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบได อยางไรก็ดีหากผูกูมีขอมูลหรือหลักฐานแสดงรายไดที่แนนอนสามารถใชในการวิเคราะหความเสี่ยงไดผูประกอบธุรกิจก็ควรเสนอสินเชื่อประเภทอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวารอยละ 36 เพื่อลดภาระของผูกูดวย

ใครที่สามารถปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ผูประกอบธุรกิจที่สามารถใหสินเชื่อนาโนไฟแนนซไดไดแก ธนาคารพาณิชยบริษัทเงินทุน และผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยหากธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตองการใหสินเชื่อนาโนไฟแนนซก็สามารถดําเนินการไดเลย

แตหากเปนผูประกอบธุรกิจที่ไมใชธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงจะสามารถประกอบธุรกิจใหสินเชื่อนาโนไฟแนนซไดโดยจะตองจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา50 ลานบาท และตองมีอัตราสวนหนี้สินรวมทั้งสิ้นตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity ratio) ไมเกิน 7 เทา

บทสรุปของนาโนไฟแนนซ์

จากที่กลาวมาขางตน หลายฝายจึงมีความคาดหวังวาสินเชื่อนาโนไฟแนนซจะชวยสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการกูยืมเงินไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีเงินทุนมาใชในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดใหตนเองไดและชวยลดปญหาหนี้นอกระบบ อยางไรก็ดีสิ่งสําคัญที่ผูกูควรคํานึงถึงในการกูยืมเงินนั้นคือ ความสามารถในการชําระหนี้ของตนเองโดยไมควรกอภาระหนี้จนเกินตัว และควรมีวินัยทางการเงิน โดยจะตองชําระหนี้ตามกําหนดเวลา เพื่อไมใหเกิดภาระหนี้สินที่สะสมหรือพอกพูนมากยิ่งขึ้น

Readers Comments (1)

 1. ขอเเบบฟอมยื่นสินเชื่อนาโน

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.