ปริทัศน์ บุนนาค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน พันเอกปริทัศน์ บุนนาค

ปริทัศน์ บุนนาค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ พันเอกปริทัศน์ บุนนาค

พันเอกปริทัศน์ บุนนาค คือใคร?

พันเอกปริทัศน์ บุนนาค ดำรงตำแหน่ง ราชองครักษ์ในพระองค์ และ เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ.2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พ.อ.ปริทัศน์ บุนนาค แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

ประวัติ พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค

ชื่อจริง : พันเอกปริทัศน์ บุนนาค

การศึกษา : เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 33 และนายร้อย จปร. รุ่นที่ 44

อาชีพ : นายทหารราชองครักษ์ และดำรงตำแหน่ง เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1 

ผลงานที่ผ่านมา

  • ราชองครักษ์ในพระองค์
  • นายทหารราชองครักษ์
  • เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1  ลพบุรี
  • ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5(ผบ.รพศ.5) จังหวัดเชียงใหม่

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.