ป.ย.ป. คืออะไร? ย่อมาจากอะไร? ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?

หลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และมีการตั้ง คณะกรรมการ ป.ย.ป รวมอยู่ด้วย ทำให้หลายคนสงสัยว่า ป.ย.ป. คืออะไร ย่อมาจากอะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้แล้วครับ

ป.ย.ป. คืออะไร? ย่อมาจากอะไร?

ป.ย.ป. ย่อมาจาก

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เป็นส่วนที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

จุดประสงค์ ป.ย.ป.

เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และแผนต่างๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและคสช. ให้ดำเนินต่อไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ ป.ย.ป.

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ป.ย.ป. >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/37.PDF

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.