บทสวดรัตนสูตร

บทสวดรัตนสูตร

ยานีธะ ภูตานี สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ
ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปี สักก้จะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสา
เมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ
เย พะลิง ตัสมา หิ แน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

ยังกิญจิ วิตตัง อิระ วา หุรัง วา สัคเคสุวา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน
สะมัง อัตถี ตะถาดะเตนะ อิกัมปี พุทธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหตุ ฯ

ขะยัง วิราดัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ
ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิกัมปี รัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยัมพุทธะสฎโฐ ปะริวัณณะยี สจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา
เตนะ สะโม น่ะวิชชะติ อิกัมปี รัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย ปุคคะลา อัฎฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุดานิ โหนติ เต
ทักขี้เณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิกัมปี
สังเข ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต
ปัตติปัตต อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิกัมปี
สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยะถินกะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาตภิ อะสัมปะกัมปิโย ตะถูปะมัง
สัปปุริสัง วะหมี โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ อิกัมปี สังเฆ
ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญญนะ สุเหสิตานิ กิญจาปี เต
โหนติ กุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมากิยันติ อิทัมปี สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉีตัญจะ สีลัพพะตัง วาปี ยะทัตถึ กิญจิ จะตูหะป่ายหิ
จะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐนานี อะคัพโพ กาตุง อิกัมปี สังเข ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

กิญจาปี โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง กาเยนะ วาจายุหะ เจตะสา วา อะภัพโพ
โสตัสสะ ปะฏิจฉะหายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา อิกัมปี สังเข
ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัดเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง
ธัมมะวะรั่ง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิกัมปี พุทเธ
ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

วะโร วะรัญญ วะระโก วะราหะโร อะนุตตะโร รัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทั้มป
พุทธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต
ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ รีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปี สังเฆ
ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานี สะมาคะตานิ ภุมมานี วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาดะตัง
เทวะมะนุสสะปุชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.