รัฐภูมิ วรานุสาสน์ คือใคร?

รัฐภูมิ วรานุสาสน์ คือใคร?

รัฐภูมิ วรานุสาสน์ เป็นอดีต ผช.คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร


ประวัติของ รัฐภูมิ วรานุสาสน์

ชื่อ – นามสกุล : รัฐภูมิ วรานุสาสน์

สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประเภท : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัดหน่วยวิจัย : Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab

ห้องทำงาน : EE406

โทรศัพท์ภายใน : 0-5596-4392

อีเมล์ : rattapoomw@nu.ac.th


การศึกษา

  • ปริญญาโท (M.Eng. Computer Science) AIT
  • ปริญญาตรี วศ.บ. (Computer Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.