สาลินี วังตาล คือใคร? (พร้อมประวัติและผลงาน)

สาลินี วังตาล คือใคร?

คุณสาลีนี วังตาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยข่าวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นช่วงที่คุณสาลินี ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไปดูงานที่ดูไบ

ที่มาข่าว สสว.นำทัพ SMEs กว่า 40 ชีวิตบุกดูไบเปิดตลาดตะวันออกกลาง

สาลินี วังตาล

ประวัติ สาลินี วังตาล 

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • MBA (Finance & International Business) Columbia University , U.S.A.
 • Executive Management Program, Harvard University ,U.S.A.

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ตาม  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
 • กรรมการในคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2550
 • กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
 • กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.