สังฆาธิการ คืออะไร? รู้จักระบบของพระสังฆาธิการหลังจากที่มีข่าวเรื่อง เจ้าคุณพิพิธ’ เผยสังฆาธิการ ‘คว่ำบาตร’ สำนักพุทธฯ บอก สัมพันธ์สะบั้นเพราะอะไรคิดเอาเอง ทำให้หลายคนที่เพิ่งเคยได้ยินคำว่า สังฆาธิการ อาจจะสงสัยว่า คืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

สังฆาธิการ คืออะไร?

พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้มีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ไทย นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปจนถึงเจ้าคณะภาค

ตำแหน่งต่างๆ ของพระสังฆาธิการ

*ตาม “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ” คือพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้[2]

 • เจ้าคณะใหญ่
 • เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
 • เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด
 • เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
 • เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล
 • เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของพระสังฆาธิการ

พระภิกษุที่จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง
 • มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง
 • มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
 • เป็นผู้มีความสามารถในการปกครองคณะสงฆ์
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน
 • ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากตำแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน

การพ้นจากตำแหน่ง พระสังฆาธิการจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ

 • มรณภาพ
 • พ้นจากความเป็นภิกษุ
 • ลาออก
 • ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสำนักอยู่
 • ยกเป็นกิตติมศักดิ์
 • รับตำแหน่งหน้าที่อื่น
 • ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่
 • ถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่
 • ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าที่

ส่วนตำแหน่งที่ไม่ใช่พระสังฆาธิการ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง, แม่กองธรรมสนามหลวง, แม่กองพระธรรมทูต, พระอุปัชฌาย์Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.