พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง คือใคร?

หลังจากที่มีข่าวถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง” หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ท่านผู้นี้คือใคร?

พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง คือใคร?

  • เคยได้รับ เครื่องราชฯ ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ตอนนั้นมียศ ว่าที่พันโท)
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ราชองครักษ์เวร” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
  • ในช่วงยศร้อยเอก ดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อย.อวบ. สังกัด ร.๒๙ พัน๓

ข่าวถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง”

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ข ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันเอก สรัศวิน โพธิทอง ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.