ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (พร้อมประวัติและผลงาน)

หลังจากมีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้มาให้ทราบนะครับ

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ คือใคร?

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์  (อายุ 57 ปี) เดิมเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประวัติและผลงานของ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

เคยดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรม รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

  • สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
  • สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ยกเว้นฝายบรรจุและแต่งตั้ง และกองกลาง )
  • สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.