21 กุมภาพันธ์ 2561

Uncategorized

21 กุมภาพันธ์ วันภาษาแม่นานาชาติ (International Mother Language Day)

วันภาษาแม่นานาชาติ หรือ วันภาษาแม่สากล (International Mother Language Day) มีขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ ภาษาแม่ และใช้ภาษาแม่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนทุกกลุ่มชนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาแม่ที่นับเป็นมรดกทางด้านภาษาของแต่ละวัฒนธรรม