ธนวัสถ์ นิลธนะพันธ์ และ เปี่ยมสุข แก้วมงคล คือใคร? อยู่พรรคการเมืองไหน?

ธนวัสถ์ นิลธนะพันธ์ และ เปี่ยมสุข แก้วมงคล คือใคร? อยู่พรรคการเมืองไหน?

ธนวัสถ์ นิลธนะพันธ์ และ เปี่ยมสุข แก้วมงคล คือใคร?

ธนวัสถ์ นิลธนะพันธ์ เป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่

เปี่ยมสุข แก้วมงคล เป็นกรรมการบริหารพรรค


รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ จํานวน ๑๘ คน

๑. นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรค
๒. นางประจง ประสารฉ่ํา รองหัวหน้าพรรค
๓. นายวิทยา ปราบภัย รองหัวหน้าพรรค
๔. นายธนวัสถ์  นิลธนะพันธุ์ เลขาธิการพรรค
๕. นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ รองเลขาธิการพรรค
๖. นายไพรัช ไชยสมคุณ รองเลขาธิการพรรค
๗. นายโรจน์ สอนบุญเกิด รองเลขาธิการพรรค
๘. นายสุวัฒน์ชัย สวัสดี รองเลขาธิการพรรค
๙. นายพจน์ สารบรรณ รองเลขาธิการพรรค
๑๐. นายวิเศษ สุริโย เหรัญญิกพรรค
๑๑. นายประมวล จายา นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๒. นายสรชัช ทองเพ็ญ โฆษกพรร
๑๓. นางเปี่ยมสุข แก้วมงคล กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นางจงจิต ฆารวิพัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายรัฐสภา นามเหลา กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายชวลิต ภู่พัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายกฤติเดช ภักดีล้น กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายสุวรรณ เพียรภูเขา กรรมการบริหารพรรค

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.