“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” คำขวัญวันครู 2558

“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เป็นคำขวัญวันครูประจำปีนี้ วันนี้ Zcooby ขอรวบรวมคำขวัญวันครูในปีก่อนๆ มาแนะนำกันนะครับ

คําขวัญวันครู 2558 ปีนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ  เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง ได้ถูกกำหนดให้เป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558

คำขวัญวันครูในปีต่างๆ ที่ผ่านมา

พ.ศ. 2558 : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

******************************

พ.ศ. 2522 : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย
การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย
ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค
ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติครู

พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค
ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2538 ?: นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล
ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล
ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา
ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า
ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา?ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ
ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี?สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์
พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

พ.ศ. 2545 ?: นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี
สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

พ.ศ. 2546m: นางสมปอง สายจันทร์
ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา
ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร
ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง
ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์
สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”

พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม
ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์
ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์
น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส
บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค
แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

พ.ศ. 2557 : นายธีธัช บรรณะทอง
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.