U-Net คืออะไร? พร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจ >>

หากพูดถึงคำว่า U-Net ณ ตอนนี้ น่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมากในตอนนี้ แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า U-Net มันคืออะไร? วันนี้ Zcooby จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคร่าวๆ นะครับ

คำว่า U-Net เริ่มมีการพูดถึงขึ้นมาในช่วงหลังสงกรานต์ปี 2557หลังจากที่มีข่าวว่า ทางสทศ. มีมติให้จัดทดสอบระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-Net โดยในปีการศึกษา 2557 สอบ U-Net เพื่อประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามที่กฎหมายกำหนด

U-Net คืออะไร?

คำว่า U-Net เป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มๆ ว่า University National Education Test หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา โดยหากอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ “U-Net เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาในมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา” นั่นเองครับ

โดยความคาดหวังของ สทศ. ที่มีต่อการสอบ U-Net ก็มีเพื่อให้มีการวัดผลคุณภาพของนักศึกษา เป็นการสอบเพื่อวัดผลทักษะพื้นฐาน และความรู้สำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

 

วิชาที่ใช้สอบในการสอบ U-Net

ในปีการศึกษา 2557 จะมีการนำร่องสอบ U-Net เฉพาะผู้ที่สมัครใจเข้าสอบ U-Net ใน 4 วิชา ดังนี้

  1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  2. การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
  3. การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy)
  4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

และในปีการศึกษา 2558 ทาง สทศ. จะเพิ่มการสอบ U-Net อีก 2 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
  2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ขณะที่ในอนาคตนั้นจะดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไป

 

คำถามอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ U-Net

สอบ U-Net ครั้งแรกเมื่อใด? (ครั้งแรก ในช่วงปลายปี 2557)

สอบ U-Net มีความสำคัญอย่างไร? (เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพบัณฑิต ตามที่กฎหมายกำหนด)

ผลสอบ U-Net มีผลต่อการสมัครงานหรือไม่? (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ว่าจะนำผลการสอบ u-net ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาในการรับบุคคลเข้าทำงานหรือไม่?)

ต้องสอบ U-Net ทุกคนหรือไม่? (สทศ. ยังไม่มีการบังคับสอบ u-net แต่จะเปิดสอบ u-net เฉพาะสถานศึกษาที่มีความพร้อม)

การสอบ U-net มีความซ้ำซ้อนกับการทดสอบของสถานศึกษาหรือไม่? (ไม่ถือว่าซ้ำซ้อนกับการสอบวัดความรู้ของสถาบันการศึกษา)

กรณีที่เป็นสาขาวิชาที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว จำเป็นต้องสอบ U-net อีกหรือไม่? (ไม่จำเป็น)

 

สำหรับตอนนี้ (เดือนเมษายน 2557) ยังไม่มีการยืนยันถึงการให้มีการจัดสอบ U-Net อย่างเป็นทางการนะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.